Image

 

 

 

Kolonie letnie KRUS 2024

Inwestycje gminne z góry

Zaproszenie na koncert z okazji Dnia Matki

 • Zebranie sprawozdawcze OSP w Czerninie

  W remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Czerninie odbyło się pierwsze w 2019 roku zebranie sprawozdawcze za rok 2018 jednostek gminy Dygowo. Zebranie otworzył i prowadził dh prezes OSP Czernin  Janusz Szpytko. Po przedstawieniu sprawozdania z działalności ,sprawozdania finansowego i sprawozdania komisji rewizyjnej zarządowi OSP Czernin udzielono większością głosów  absolutorium. Na zebraniu obecny był wraz z małżonką  druh senior Ryszard Żołnierowicz – długoletni prezes OSP w Czerninie, któremu wójt Grzegorz Starczyk wręczył pamiątkowe wydawnictwo „Ochotnicza Straż Pożarna w Gminie Dygowo 1945-2017”. Państwową Straż Pożarną w Kołobrzegu reprezentował kpt. Krzysztof Gruchała.

 • Ślubowanie najmłodszych druhów OSP w Dygowie

  4 marca 2023 roku w świetlicy wiejskiej w Dygowie odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Dygowie. Przed rozpoczęciem posiedzenia najmłodsi członkowie OSP Dygowo z Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej oraz dwóch dorosłych członków –czynny i wspierający złożyli ślubowanie na sztandar jednostki. Następnie wiceprezes Oddziału Wojewódzkigo ZOSP RP w Kołobrzegu – dh  Mirosław Zalewski oraz zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Kołobrzegu st. kpt. Krzysztof Azierski wręczyli medale i odznaczenia. Gratulacje wyróżnionym członkom OSP Dygowo złożył wójt Gminy Dygowo Grzegorz Starczyk i  prezes OSP Dygowo dh Marcin Tekiel.

  Tradycją marcowych zebrań w jednostce OSP w Dygowie jest obdarowywanie kwiatkiem i upominkiem druhen i druhów z okazji Dnia Kobiet i Dnia Mężczyzny. Tak też było i tym razem, najpierw druhowie druhnom wręczyli kwiatek i upominek , następnie druhny wręczyły druhom upominek.

  Następnie odbyło się planowe posiedzenie na którym zarząd OSP Dygowo przedstawił sprawozdanie z działalności jednostki i sprawozdanie finansowe za rok 2022. Komisja rewizyjna nie wniosła uwag co do działalności jednostki i wystąpiła z wnioskiem o udzielenie absolutorium. W wyniku głosowania Zarząd OSP Dygowo za okres sprawozdawczy otrzymał jednogłośne absolutorium.

  Medale za zasługi dla pożarnictwa otrzymali:

  Złoty medal za zasługi dla pożarnictwa: dh Jarosław Winiarski, dh Wojciech Różycki.

  Srebrny medal za zasługi dla pożarnictwa: dh Jerzy Dymecki ,dh Łukasz Łomański, dh Szymon Skiba, dh Marcin Dziuba, dh Marcin Andrusieczko, dh Krzysztof Gruchała oraz dh Antoni Lipiński, który aktualnie może pochwalić się najdłuższym stażem członkowskim tj. 55 lat w szeregach OSP Dygowo.

  Brązowy medal za zasługi dla pożarnictwa: dh Krzysztof Wołodkowicz , dh Dariusz Kołodziej.

 • Zarząd OSP Dygowo otrzymał jednogłośne absolutorium

  W świetlicy wiejskiej  Dygowie odbyło się zebranie sprawozdawcze za rok 2021 Ochotniczej Straży Pożarnej w Dygowie. Zebranie otworzył prezes jednostki  Marcin Tekiel. Przed rozpoczęciem obrad zebrani  uczcili minutą ciszy zmarłych strażaków. Z okazji Dnia Kobiet druhowie wręczyli druhnom kwiaty. Kolejnym punktem zebrania było ślubowanie na sztandar nowych członków jednostki OSP i wręczenie odznaczeń.

  Zarząd OSP Dygowo przedstawił sprawozdanie z działalności jednostki i sprawozdanie finansowe. Komisja rewizyjna nie wniosła uwag co do działalności jednostki i wystąpiła z wnioskiem o udzielenie absolutorium. W wyniku głosowania Zarząd OSP Dygowo za okres sprawozdawczy otrzymał jednogłośne absolutorium.

  Zaproszeni goście : wójt Gminy Dygowo Grzegorz Starczyk, przewodniczący Rady Gminy Dygowo Jerzy Leszczyński, prezes Oddziału Powiatowego OSP Mirosław Zalewski  oraz przedstawiciel PSP w Kołobrzegu st. ogn. Damian Romańczuk ,pogratulowali zarządowi otrzymania absolutorium.

 • Zebranie sprawozdawcze OSP Dygowo. 89 wyjazdów do akcji ratowniczych w 2018 roku

  W Dygowie odbyło się zebranie sprawozdawcze za rok 2018 miejscowej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Zebranie otworzył prezes OSP Marcin Tekiel. Z okazji Dnia Kobiet druhowie wręczyli druhnom kwiaty. Dwóch nowych członków jednostki złożyło ślubowanie na sztandar. Przedstawiono sprawozdanie z działalności jednostki. OSP Dygowo będąca w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym interweniowała w 2018 roku 89 razy. Następnie przedstawiono sprawozdanie finansowe oraz komisji rewizyjnej ,po czym zarządowi OSP Dygowo udzielono większością  głosów absolutorium. Obecni za zebraniu byli: przedstawiciele Gminy Dygowo - wójt Grzegorz Starczyk, przewodniczący rady gminy Jerzy Leszczyński, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kołobrzeg  st. bryg. Krzysztof Makowski oraz wiceprezes Oddziału Powiatowego OSP Mirosław Zalewski.

 • Zebranie sprawozdawcze OSP Piotrowice. Wójt: Macie potencjał , jestem Waszym sprzymierzeńcem

  W świetlicy wiejskiej w Piotrowicach odbyło się zebranie sprawozdawcze za rok 2018 miejscowej jednostki OSP. To jednostka o najmniejszym potencjale operacyjnym  w gminie Dygowo mimo ,że może się poszczyć 70 – letnią tradycją w służbie lokalnej społeczności. OSP Piotrowice w 2018 roku wyjeżdżało do akcji tylko sześć razy na dziesięć dyspozycji. Jakie są tego przyczyny? Właściwie tylko jedna – wieloletnie zaniedbania, które przyniosły widoczne skutki. Jednostka nie posiada remizy z prawdziwego zdarzenia. Obiekt , który umownie nazywany jest remizą nie spełnia jakichkolwiek standardów budowlanych , funkcjonalnych i estetycznych. Brak ogrzewania powoduje ,że zbiornik wozu bojowego (Star 200 przejęty w 2017 roku z OSP Wrzosowo) okresie zimowym nie jest napełniany wodą do gaszenia, co w praktyce wyklucza jednostkę z akcji.  Do tego dochodzi całoroczny problem z obsadą wozu bojowego, szczególnie brakuje zmienników kierowcy.  

  Wszystko to można zmienić. Wójt Grzegorz Starczyk na zebraniu stwierdził ,że widzi potencjał w ludziach , którzy tworzą zespół ochotników – strażaków w Piotrowicach i jest ich sprzymierzeńcem. Jeszcze w tym roku Gmina Dygowo wykona dokumentację na budowę strażnicy  na miarę potrzeb jednostki (wcześniejszy projekt jest nie realny do wykonania) oraz poczyni kroki aby znaleźć źródła finasowania i w ciągu trzech lat zrealizować inwestycję. Ponadto wójt zapewnił ,że rozmawia i będzie rozmawiał ze wszystkimi przedstawicielami zarządów jednostek gminnych OSP w gminie na tematy związane z bieżącym doposażaniem w niezbędny sprzęt i umundurowanie.

  Strażacy z Piotrowic przyjęli stanowisko i deklarację wójta z zadowoleniem, aczkolwiek i tak najwięcej zależy od nich samych. Zaangażowanie zarządu i członków OSP w Piotrowicach to jedyny klucz to poprawy gotowości operacyjnej i wizerunku. Chętnych do szeregów OSP nie brakuje.Gmina Dygowo chce wspierać jednostkę pod każdym względem.

   Wracając do zebrania. Zarząd OSP Piotrowice przedstawił sprawozdanie za ubiegły rok z działalności oraz finansowe.  Odczytana opinia komisji rewizyjnej została pozytywnie przyjęta przez członków jednostki i w drodze głosowania udzielono zarządowi jednogłośnego absolutorium. Po udzieleniu absolutorium dotychczasowy prezes jednostki dh Łukasz Ćwiek zrezygnował z tej funkcji.  Jako przyczynę podał względy osobiste. W takiej sytuacji zgodnie ze stanem prawnym w czasie trwającego zebrania zgromadzeni członkowie musieli wybrać  nowego prezesa. Jedynym zgłoszonym  kandydatem został dh Mateusz Marczyk. W wyniku głosowania został on wybrany jednogłośnie prezesem OSP Piotrowice.

  Zarząd jednostki przedstawił na zebraniu program obchodów 70-lecia OSP Piotrowice , które zaplanowane są na 15 czerwca tego roku. Na uroczystości strażacy z Piotrowic wystawią po raz pierwszy swój poczet sztandarowy.

  Zaproszeni na zebranie: Gmina Dygowo – wójt Grzegorz Starczyk , Emilia Królik , PSP w Kołobrzegu - asp. Paweł Artyński, zarząd gminny OSP reprezentowali druhowie: Marcin Tekiel, Wojciech Rózycki, Szymon Skiba, radny powiatowy Artur Wasiewski.

 • Zebranie sprawozdawcze OSP Stojkowo. Jednostka z potencjałem

  Zebranie sprawozdawcze za rok 2018 Ochotniczej Straży Pożarnej ze Stojkowa obyło się w Dygowie. Kolejne zebranie będzie już zorganizowane w nowobudowanej  remizie i świetlicy w Stojkowie, która ukończona będzie we wrześniu tego roku. Przybyłych na spotkanie członków jednostki oraz gości przywitał prezes OSP Stojkowo  Marcin Górniak. Z okazji Dnia Kobiet złożył druhnom życzenia a druhowie wręczyli kwiaty. Po przedstawieniu sprawozdania z działalności i finansowego za rok 2018  oraz sprawozdania komisji rewizyjnej ,zarządowi OSP Czernin udzielono jednogłośnie  absolutorium. Zebrani zaakceptowali również plan działania na rok 2019. Obecni za zebraniu byli: przedstawiciele Gminy Dygowo - wójt Grzegorz Starczyk, przewodniczący rady gminy Jerzy Leszczyński, radny Zbigniew Zawadzki, członek Zarządu Wojewódzkiego OSP Województwa Zachodniopomorskiego Jerzy Bartnik, przedstawiciele zarządu gminnego OSP – Marcin Tekiel i Wojciech Różycki oraz przedstawiciel Państwowej Straży Pożarnej w Kołobrzeg  st. kpt. mgr Marek Huszla. Goście zabierając głos akcentowali fakt ,że jednostka ze Stojkowa ma wyjątkowe zaplecze w postaci młodzieży. Jest to potencjał którego może pozazdrościć wiele jednostek w powiecie i kraju. Druh Jerzy Bartnik podkreślił ,że jednostki OSP nawet jeśli mają najlepszy i najnowocześniejszy sprzęt  nie są w stanie funkcjonować w pełni bez zasobów ludzkich zasilanych z Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.  W tym aspekcie OSP Stojkowo może patrzeć w przyszłość optymistycznie, zwłaszcza ,że wspomniana nowa remiza i świetlica będą zapleczem utrzymania i rozwijania jednostki.

 • Zebranie sprawozdawcze OSP w Stojkowie

  W remizo-świetlicy w Stojkowie odbyło się pierwsze po oddaniu do użytkowania tego obiektu zebranie sprawozdawcze miejscowej jednostki. Zebranie prowadził naczelnik Przemysław Głogowski. Zarząd OSP w Stojkowie przedstawił obecnym na zebraniu sprawozdanie z działalności w roku 2019. Uprawnieni członkowie jednostki w głosowaniu udzielili zarządowi absolutorium. Na zebraniu obecni byli: wójt Grzegorz Starczyk, przewodniczący rady gminy Jerzy Leszczyński, przedstawiciel Państwowej Straży Pożarnej z Kołobrzegu mł. kpt. inż. Karol Milczarek oraz prezes zarządu gminnego OSP Marcin Tekiel.

 • Zebranie sprawozdawcze za rok 2018 OSP Wrzosowo. Oczekiwanie na włączenie do KSRG

  W remizie Ochotniczej Straży Pożarnej odbyło się zebranie sprawozdawcze za rok 2018. Przedstawione przez zarząd jednostki sprawozdania z działalności oraz finansowe, poparte pozytywną opinią komisji rewizyjnej spotkały się poparciem członków OSP Wrzosowo zgromadzonych na zebraniu. W wyniku głosowania zarząd otrzymał większością głosów absolutorium ( jeden głos wstrzymujący się). W niedługim czasie OSP Wrzosowo czekają duże zmiany związane z funkcjonowaniem.  Dobiega końca procedura włączania jednostki do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. OSP Wrzosowo musiała spełnić szereg bezwzględnych warunków zakresu wyszkolenia strażaków i wyposażenia jednostki w sprzęt ratowniczy. Wraz z włączeniem jednostki do KSRG zwiększy się obszar działania i ilość wyjazdów. Przykład: funkcjonująca w systemie OSP Dygowo w 2018 roku wyjeżdżała do akcji 89 razy natomiast będąca poza system OSP Wrzosowo 37 razy. Prestiż i wagę odpowiedzialności za utrzymanie gotowości operacyjnej uczestnictwa w KSRG podkreślali obecni zabraniu: sekretarz gminy Dorota Gruchała , przedstawiciel PSP w Kołobrzegu kpt. Krzysztof Azierski oraz radny gminny- były strażak zawodowy Tomasz Krawczyk.