Image

 

 

 

 

 

Sołectwo Wrzosowo. Kultywujemy tradycje związane z wieńcem dożynkowym

 • 90 procent deklaracji śmieciowych w gminie Dygowo zakłada sortownie odpadów!

  Podwyżki opłat za odbiór odpadów komunalnych, które będą obowiązywać  w gminie Dygowo od 1 kwietnia  stanowią swoisty eko impuls dla osób , które korzystają z jednego pojemnika na odpady zmieszane ( niesegregowane). 36 złotych od osoby miesięcznie na odpady zmieszane to poważny wydatek. Już ponad jedna trzecia deklaracji mieszkańców niesegregujących odpady została skorygowana na segregację – opłata 18 złotych od osoby za miesiąc. Do dnia dzisiejszego to 75 deklaracji. Przechodzenie mieszkańców na system segregacji śmieci jest pożądane z punktu widzenia dbałości o środowisko, jednakże dla Gminy Dygowo stanowi mniejsze wpływy do budżetu gospodarki odpadami  a operatorowi odpowiedzialnemu za ich odbiór tworzy problemy z zapewnieniem dodatkowych pojemników. Aktualnie ( 28.03.2019) w gminie Dygowo złożonych je 1579 deklaracji na segregację odpadów w przydomowych pojemnikach  i 147 deklaracji na niesegregowanie odpadów. Wszystko wskazuje ,że ta  ostatnia liczba będzie się zmniejszać. Już ponad 90 procent wszystkich deklaracji zakłada sortowanie odpadów.

  Więcej o gospodarce odpadami:

  1. Podwyżki opłat za odbiór odpadów komunalnych w gminie Dygowo

  2. Radni przyjęli wyższe stawki za odpady komunalne

  3. Nowy cennik opłat za składowanie odpadów komunalnych wszedł w życie

 • ATF będzie odbierać odpady komunalne w gminie Dygowo

  W lipcu nastąpi zmiana operatora systemu odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy Dygowo. W wyniku postepowania przetargowego przeprowadzonego przez Gminę Dygowo  wyłoniono najkorzystniejszą ofertę ,którą złożyła firma ATF z Mirosławca.

  Ze względu na procedury nowy wykonawca rozpocznie świadczenie usług od 12 lipca.

  Do 9 lipca odpady z posesji odbierać będzie dotychczasowy operator –Zieleń Miejska z Kołobrzegu. Dokładnie od poniedziałku do czwartku odebrana zostanie zawartość pojemników czarnego i brązowego w dni oznaczone w dotychczasowym harmonogramie.

  Bardzo ważna informacja! Nie będzie utrudnień związanych z wymianą pojemników,   ponieważ pozostają te, które użytkowane były dotychczas.

  Nowy harmonogram odpadów zostanie przesłany mieszkańcom gminy za pośrednictwem Poczty Polskiej do 12 lipca. Wcześniej zostanie on udostępniony na stronie internetowej gminy i na portalu Gminadygowo.pl oraz na tablicach ogłoszeń w każdej miejscowości.

  Więcej w materiale wideo.

 • Dwóch oferentów w przetargu na odbiór odpadów z terenu gminy Dygowo

  Zieleń Miejska z Kołobrzegu i firma ATF z Chojnicy koło Mirosławca  złożyły oferty w przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Dygowo. Niższą kwotę tj. 4 985 258,40, złożyło przedsiębiorstwo ATF. Wartość ta mieści się w środkach jakie Gmina Dygowo przeznaczyła na to zadanie. Zieleń Miejska złożyła ofertę o ponad dwa miliony złotych większą tj. 7 185 200,55 złotych.

  Ostateczne wyniki poznamy po zakończeniu prac komisji przetargowej , co nastąpi w następnym tygodniu. Wybrany operator rozpocznie działalność od 1 lipca.

 • Gmina Dygowo zaprasza w sobotę na stoisko edukacyjne

  Podczas trwania Biesiady Łososiowej będzie czynne stoisko edukacyjne Gminy Dygowo , które promować będzie gospodarkę zrównoważoną  w obszarze gospodarowania odpadami.

 • Harmonogram odbioru odpadów 2020 w Gminie Dygowo

  W załączeniu dostępny jest harmonogram odbioru odpadów w poszczególnych miejscowościach,  osiedlach i miejscach trudnodostępnych na terenie gminy Dygowo.

 • Jedna ,niepełna oferta na odbiór odpadów z terenu gminy Dygowo w 2020 roku

  Końcówka roku to czas na wybór operatora odbierającego odpady komunalne z terenu gminy w 2020 roku. Gmina Dygowo ogłosiła przetarg na to zadanie. Wpłynęła tylko jedna oferta z Miejskiego Zakładu Zieleni Dróg i Ochrony Środowiska w Kołobrzegu. Oferent złożył ofertę na trzy z czterech zadań częściowych wyłączając zadanie częściowe nr 1 obejmujące odbiór odpadów z PSZOK-u. Gmina przeprowadzi kolejne postępowanie przetargowe tylko w tym zakresie.

  Kwota oferty Zieleni Miejskiej z Kołobrzegu na trzy zadania częściowe mieści się w kwocie zabezpieczonej przez gminę t.j. 1.020.000,00 złotych.  Jednakże jak będzie wyglądał łączny przewidywany koszt odbioru odpadów w 2020 roku przekonamy się po przetargu na pozostały zakres. Tu warto przypomnieć ,że wartości do podawane w przetargu przez oferenta są wyliczone na postawie danych ze specyfikacji obejmujących ilości wszystkich frakcji odebranych w 2018 roku. Ostateczna kwota za odbiór odpadów w 2020 roku będzie kształtowana na podstawie rzeczywistych ilości odebranych przez operatora po stawkach jednostkowych , które również wyszczególnione są w ofercie.

  Mówiąc o stawkach jednostkowych trzeba zwrócić uwagę na dwie frakcje. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne oraz pozostałe po segregacji oferent wycenił jednostkowo o 55 procent więcej niż w poprzednim roku  a odpady ulegające biodegradacji (bioodpady) aż o 118 procent więcej!

  Nie jest to dobra prognoza na przyszłość w kwestii opłat za odpady.

 • Nowe pojemniki na odpady i sprzęt komunalny dla Gminy Dygowo

  W dniu dzisiejszym na parkingu przy Urzędzie Gminy Dygowo można było oglądać nowe zasoby gminy do zadań w zakresie gospodarki komunalnej. Szczególne wrażenie robił sprzęt , którym będą wykonywane prace na drogach i innych terenach gminnych.

  Gmina Dygowo zrealizowała zadanie inwestycyjne  pn. „Rozbudowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie gminy Dygowo” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Gmina otrzymała na to zadanie dofinansowanie w wysokości 95 procent wartości  całkowitej wynoszącej 2 847 837,00 zł. Wkład własny gminy wyniósł  tylko 142 391,85 zł. 

  W ramach zadania zakupiono:

  13 250 sztuk pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (wartości  1 789 447,00 zł), w tym:

  ·         pojemniki o pojemności 120 litrów – 7 600 sztuk

  ·         pojemniki o pojemności 240 litrów – 5 400 sztuk

  ·         pojemniki o pojemności 1100 litrów – 250 sztuk

  Sprzęt komunalny:

  ·         ciągnik rolniczy (wartość 398 500,00 zł)

  ·         przyczepę rolniczą (wartość 83 200,00  zł)

  ·         kosiarkę (wartość 88 700,00zł)

  ·         ładowacz czołowy (wartość 62 300,00 zł)

  ·         chwytak do palet (wartość 5 450,00zł)

  ·         chwytak do gałęzi (wartość 15 350,00 zł)

  ·         szuflę uniwersalną (wartość 5 500,00 zł)

  ·         rozdrabniacz gałęzi (wartość 47 970,00zł)

  ·         rozsiewacz taśmowy (wartość 96 250,00 zł)

  ·         pług (wartość 24 140,00zł)

  ·         zamiatarkę (wartość 33 750,00zł)

  ·         samochód dostawczy (wartość 197 250,00 zł)

 • Nowy cennik opłat za składowanie odpadów komunalnych wszedł w życie

  Zmieniły się stawki opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2019 miedzy innymi w zakresie składowania odpadów. Miejski Zakład Zieleni Dróg i Ochrony Środowiska poinformował Gminę Dygowo ,że ulega zmianie cena za zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych i ulegających biodegradacji. Opłata za tonę odpadów

 • Nowy harmonogram odbioru odpadów w gminie Dygowo

  Od 12 lipca nowy operator systemu odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy Dygowo rozpoczyna działalność. W załączeniu artykułu dostępne są nowe harmonogramy obowiązujące do 31 grudnia 2021 roku.

 • Oswoić PSZOK-a

  Od 8 października ubiegłego roku w Dygowie rozpoczął działalność Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Mieszkańcy gminy  mogą dostarczyć do punktu wszystkie odpady powstające w gospodarstwie domowym poza tymi , które zbierane są do przydomowych pojemników oraz odpadami niebezpiecznymi.

  Jak w praktyce wyglądają trzy pierwsze miesiące funkcjonowania PSZOK-u?

  lość przyjętych oodpadów poszczególnych rodzajów od mieszkańców gminy Dygowo obrazuje  poniższa tabela.

  Porównanie Ilości odpadów odbieranych od mieszkańców roku 2019 z latami poprzednimi obrazuje wykres poniżej.

  Zainteresowanie mieszkańców gminy dostarczeniem do punktu odpadów jest niewielkie w stosunku do funkcjonujących do niedawna zbiórek mobilnych. Wcześniej można było wrzucić do podstawionych w każdej miejscowości gminy praktycznie wszystko, bez segregacji. Do PSZOK-u trzeba odpady posegregowane dowieźć osobiście. Za nadwyżkę wagową wielkogabarytów i odpadów remontowo-budowlanych zmieszanych ,w ramach wyznaczonych limitów na gospodarstwo domowe, trzeba zapłacić. Do tego dochodzi pewna bariera mentalna. PSZOK, skoro już jest, nie „ucieknie”, więc można rzeczy zbędne przetrzymywać dalej na terenie posesji. Kontenery zbiórek mobilnych były dostępne tylko dwie doby i to dwa, trzy razy w roku toteż mobilizacja była niezbędna. Z całą pewnością w ramach porządków wiosennych zainteresowanie gminnym centrum gospodarki odpadami wzrośnie. Pozostaje jeszcze mieć nadzieję ,że wszyscy obiorą kierunek dostarczenia odpadów do PSZOK-u a nie będą szukać alternatywnych rozwiązań.

  Potrzeba czasu aby Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Dygowie był wykorzystywany w pełni swoich możliwości. Po prostu trzeba się z nim oswoić. PSZOK to element systemu gospodarki odpadami na terenie gminy i nie ma od tego odwrotu. Osiągnięcie rygorystycznych wskaźników recyklingu przez gminę w tym roku i kolejnych latach będzie możliwe tylko dzięki zaangażowaniu wszystkich mieszkańców gminy . Informacja na temat segregacji jest szeroko dostępna i ujednolicona na terenie kraju , pozostaje tylko dobra wola i chęci ,aby odpady trafiały tam gdzie ich miejsce.

  PSZOK to również element kształtowania kultury ekologicznej. Dostarczane do punku posegregowane odpady to początek recyklingu lub bezpiecznej utylizacji. To nic innego jak nasz wkład w dbałość o środowisko.

  Źródło danych: raporty PSZOK_Gmina Dygowo

 • Pierwsze kontenery wyjechały z PSZOK-u w Dygowie

  Z terenu PSZOK w Dygowie Zieleń Miejska z Kołobrzegu odebrała w dniu dzisiejszym pierwsze kontenery z odpadami. Od czasu otwarcia punktu w dniu  8 października zostały zapełnione tylko dwa kontenery z odpadami budowlanymi zmieszanymi i jeden z wielkogabarytami.

 • Ponad 25 ton odpadów z mobilnej zbiórki w Dygowie

  Na terenie gminy Dygowo trwa ostatnia przed uruchomieniem w tym roku Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  w Dygowie mobilna zbiórka tzw. wielkogabarytów, odpadów remontowo-budowlanych i zużytych opon samochodów osobowych. Zgodnie z harmonogramem odbiór wyżej wymienionych zakończył się w 3 marca. Z trzech punktów rozmieszczonych w Dygowie Miejski Zakład Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska z Kołobrzegu odebrał: 11,48 tony wielkogabarytów, 10,92 tony odpadów remontowo-budowlanych oraz 4,38 tony zużytych opon.  Łącznie daje to ponad 25 ton odpadów ,za które Gmina  Dygowo otrzyma rachunek w kwocie około 21 tysięcy złotych.

   

 • PSZOK w Dygowie rozpoczął działalność

  8 października 2019 roku o godzinie 16.00 oficjalnie rozpoczął działalność Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Dygowie. W pierwszym dniu , w ciągu trzech godzin dyżuru PSZOK odwiedziło i zostawiło odpady trzech mieszkańców.

  Mieszkańcy gminy Dygowo będą mogli oddać w punkcie odpady powstające w gospodarstwie domowym z wyłączeniem tych, które zbierane są w pięciu pojemnikach przy posesjach ,odpadów niebezpiecznych (np. azbest, papa) oraz części samochodowych.

  Gmina Dygowo założyła ,że  w pierwszej fazie funkcjonowania PSZOK będzie czynny trzy razy w tygodniu: wtorek 16.00-19.00, czwartek 16.00-19.00 i sobota 8.00-17.00 ( przyjmowanie odpadów do 16.00). Wszystkie dostarczone do punktu odpady będą rejestrowane przez obsługę. Bezpłatnie można oddać baterie, akumulatory, żarówki, świetlówki, sprzęt elektryczny  AGD i RTV. Na odpady typu: gabaryty, opony ( z wyłączeniem opon ciągników rolniczych), zmieszane odpady z budowy i remontów oraz gruz ceglany ustalone są limity na jedną osobę zamieszkującą w gospodarstwie domowym w ramach wnoszonych opłat rocznych za odbiór odpadów komunalnych. Stawki opłat ponad limit są zamieszczone na fotografii poniżej.

  Ustalone przez Gminę stawki wynikają z kalkulacji opartej na wpływach z opłat od mieszkańców. Do czasu, kiedy funkcjonowała okresowa zbiórka gabarytów i odpadów budowlano-remontowych mieszkańcy nie byli obciążani za nadwyżkę  oddanych odpadów w wyznaczonych punktach gminy. Pamiętamy zalegające przy kontenerach wszelkiego rodzaju odpady w ilości wielokrotnie większej niż pojemność pojemnika. Krótko mówiąc, Zieleń Miejska z Kołobrzegu wystawiała faktury, nierzadko na kilkadziesiąt tysięcy złotych a Gmina płaciła. Co prawda płaciliśmy my wszyscy, ale nie było indywidualnych opłat za nadwyżki.

  Na podsumowanie. System gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce będzie cały czas ewoluował a Punty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych będą jego niezbędnymi elementami. PSZOK w Dygowie organizował i administruje samorząd ,który nie jest wyspecjalizowaną firmą branży gospodarki odpadami, więc potrzeba czasu aby powstał ostateczny regulamin i optymalne opłaty. Szczególnie te ostatnie bardzo zależne są od stawek rynkowych firm zajmujących się odbiorem odpadów z terenu gminy.

 • Umowa na odbiór odpadów komunalnych podpisana

   Podpisanie umowy  z Miejska Zielenią na zadanie  „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z  terenu gminy Dygowo” to ostatni , przedświąteczny akcent pracy wójta Grzegorza Starczyka.  Miejski Zakład Zieleni, Dróg I Ochrony Środowiska z Kołobrzegu  będzie odbierał odpady komunalne z terenu gminy przez cały 2020 rok.

  Z ramienia MZZDiOŚ w Kołobrzegu umowę podpisał Zenon Malinowski - Prezes Zarządu.

 • Umowa na odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Dygowo podpisana

  Gmina Dygowo podpisała  umowę z wykonawcą wyłonionym w postępowaniu przetargowym na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Dygowo. Od 12 lipca odpady z nieruchomości zamieszkałych, znajdujących się na terenie gminy Dygowo będzie odbierała firma ATF sp. z o. o sp. k. z siedzibą: Chojnica 2 78-650 Mirosławiec. Umowa została zawarta na okres 42 miesięcy, czyli do 31 grudnia 2024 roku. Gminę Dygowo reprezentował Wójt Grzegorz Starczyk, a wykonawcę Członek Zarządu Komplementariusz Pan Arkadiusz Fiuk.